cashcat

ПРАВИЛА ПІДБОРУ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ CASHCAT.COM.UA

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «Кешкет Онлнай Україна» інформації щодо підбору кредитних продуктів Кредиторів (надалі за текстом іменується – «Правила») і розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Кешкет Онлнай Україна» (надалі за текстом іменується – «Компанія» в усіх відмінках) інформації щодо грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Договору, а також регулюють відносини, що виникають між Компанією та Заявником, які є Сторонами Договору (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.3. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір Кредиту на умовах, що встановлені Компанієв і застосовуються у випадку подання Заявником Заявки на Сайті, підписання Договору та, в разі необхідності, додаткових угод до нього.

1.4. Публічна пропозиція Компанії набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення цих Правил у новій редакції.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Кредитор - фінансова\кредитна установа, партнер Компанії, (яка надає грошовий кредит Заявнику згідно з договором між Заявником та Кредитором), та яка надає Компанії інформацію щодо кредитних продуктів та умов надання кредитів.

2.1.2. Заявка – документ встановленої Сайтом форми, інтегрований в інформаційну систему Сайту, який заповнюється на Сайті, і виражає намір Заявника отримати інформацію щодо кредитних продуктів Кредиторів на умовах цих Правил та Договору.

2.1.3. Заявник – фізична особа, яка виражає намір укласти Договір з Сайтом шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами. Заявник повинен відповідати викладеним нижче вимогам Компанії (зокрема, але не виключно):

  • мати цивільну дієздатність та правоздатність;
  • на момент заповнення Заявки мати вік не менше 18 років;
  • мати зареєстроване місце проживання на території України;
  • діяти від власного імені, у власних інтересах, не шукати та не отримувати на сайті Компанії чи Кредитора кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.1.4. Договір – домовленість Заявника та Компанії щодо їх взаємних прав і зобов'язань, оформлена в електронній формі; є електронним договором в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.1.5. Сайт – cashcat.com.ua, в тому числі будь-які програмні додатки, які надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит у Кредитора; інформаційна система Компанії як суб’єкта електронної комерції в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.2. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок підбору кредитних продуктів

3.1. Заявник заповнює Заявку на Сайті Компанії, вказуючи всі дані, позначені в Заявці як обов'язкові для заповнення.

3.2. Заявник у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Команії для підбору конкретного кредитного продукту конкретного Кредитора.

3.3. Компанія має право додатково пропонувати Заявнику, в тому числі телефоном чи електронною поштою інформацію про нові пропозиції кредитних продуктів Кредиторів чи їх акційні пропозиції.

3.4. Рішення про надання чи ненадання Кредиту, приймається Кредитором на підставі даних, наданих Заявником на сайті Кредитора, та не є объектом цього Договору.

3.6. Прийняття Компанією Заявки на пошук кредитного продукту не є укладенням Договору з Кредитором і не має наслідком обов’язок Компанії чи Кредитора надати Кредит Заявнику.

3.8. Компанія має право відмовити Заявнику в наданні послуг з пошуку кредитних продуктів Кредиторів без зазначення причини такої відмови.

3.8.1. Відмова в наданні послуг Заявнику можлива, в тому числі, у таких випадках:

3.8.1.1. кредитна історія Заявника не відповідає вимогам внутрішньої політики Компанії чи Кредиторів;

3.8.1.2. при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;

3.8.1.3. в інших випадках, передбачених внутрішньої політикою Компанії.

3.9. Компанія НЕ інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі Кредиту Кредитором.

3.9.1. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення Кредитором, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Компанія відповідальності не несе.

 

4. Захист персональних даних

4.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку на Сайті Компанії, надає свою згоду на:

4.1.1. передачу Компанії своїх персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, номеру телефону, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Компанії у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

4.1.1.1. Бюро кредитних історій;

4.1.1.2. Банкам;

4.1.1.3. Фінансовим установам;

4.1.1.4. Органам державної влади;

4.1.1.5. Третім особам, з якими Компанія перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Компанії здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України.

4.1.2. здійснення Компанією обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Компанії, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо.

4.2. Згода Заявника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, не вимагає здійснення Компанією повідомлень про користування Компанією своїми правами, передбаченими даним розділом Правил, та нормами законодавства України, що регулює питання в сфері захисту персональних даних.

4.3. Укладаючи Договір Заявник підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних, якою є підбор оптимального кредитного продукту серед кредитних продуктів Кредиторів.

4.4. Компанія не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Заявника.

4.5. Згода Заявника дається строком на 5 (п'ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

6. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно утруднюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін, і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус), б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи, в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Договором.

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення їх дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

6.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Позичальник зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Заявника про настання обставин непереборної сили для Компанії здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Внесення змін та доповнень у Правила та Договір

8.1. Ці Правила затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Компанії і розміщуються на Сайті для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.2. Компанія має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила, які розміщуються на Сайті для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.3. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

8.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Договору.

8.5. Дострокове розірвання дії Договору можливо за ініціативою Сторони з моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Договором.

9. Порядок доступу Заявників/Позичальників до Договорів, Додаткових угод, Додатків до Договорів та іншої інформації

9.1. Заявник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

9.2. За необхідності отримання доступу до документів та інформації, відмінної від тієї, що доступна Заявнику на Сайті, – Заявник подає запит до Компанії шляхом направлення листа на адресу Товариства.

9.3. Документи, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ та розголошуються у порядку, передбаченому законодавством України.

10. Заключні положення

10.1. У випадку, якщо Заявник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Компанією будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Компанії, зазначеними на Сайті, і виконати дії, вказані працівником Компанії.

10.2. Ознайомившись з цими Правилами, Заявник погоджується з тим, що він також одержав у повному обсязі від Компанії для укладення Договору інформацію, визначену як обов’язкову чинним законодавством України.

10.10. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.11. Всі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Заявник виходив при укладенні Договору, Заявник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору.